Aktuální informace
kovona

Podpora EU

HomepagePodpora EU

Vroce 2017 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: KOMPLEXNÍ VÝROBKOVÁ A PROCESNÍ INOVACE V KOVOVÝROBĚ

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0008775                         

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE III a je zaměřen na zavedení výroby zcela nové generace samonosných regálových systémů, které těží z nových poznatků v oblasti materiálového inženýrství, výzkumu v oblasti kovových konstrukcí a nových metod povrchových úprav. Současně s tím bude zavedena procesní inovace v oblasti robotizace a autonomních technologických systémů, a to se současným zapojením na principech Průmyslu 4.0.

Projekt řeší problém nedostatečné nosnosti stávajících regálových systémů při de facto protichůdných požadavcích na jejich hmotnost. Dále je u všech dosavadních regálových systémů, jak vlastních, tak konkurenčních, řešen problém nedostatečné stability při bočních tlacích. Doposud je tento problém řešen buď zajištěním pomocí bočních zdí (regály jsou umisťované do "výklenků", ale především využití stabilizačních výztuh, které jsou vedeny diagonálně v zadní straně regálu a dále zvyšují celkovou hmotnost regálu. V neposlední řadě je také výrazným problémem, že regály s dostatečnou nosností nejsou esteticky využitelné jinde, než v podnikatelských objektech a naopak regály tzv. pohledové vykazují velmi nízké parametry nosnosti a stability.

Jedním z nejpodstatnějších důvodů problému je vývoj celkového pojetí logistiky a technologií výroby, kdy je stále větší důraz kladen na využití skladovacích prostor ve smyslu základní podlahové plochy. Díky rozvoji skladovacích systémů a technologickým možnostem logistických strojů je možné a žádoucí maximálně využívat také výšku, tj. zvyšovat podíl celkové skladovací plochy (součet ploch regálů v jednotlivých patrech) při zachování minimální využité podlahové ploše.

Dalším důvodem je probíhající změna pojetí výrobních procesů, kdy díky automatizaci a robotizaci se stále více projevuje užitečnost oboustranně průchodných regálových systémů přímo ve výrobním procesu, tj. z jedné strany je polotovar nebo výrobek vložen a zůstane přístupný pro manipulaci z druhé strany regálu.